ТСЕВ ยกระดับมาตรฐานการบริการอย่างยั่งยืน “ปรับกลยุทธ์ พิชิตธุรกิจ ด้วยการจัดงานอย่างยั่งยืนและการลดโลกร้อน”

ช่วงบ่าย วันที่  16 มี.ค. 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์  นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมด้วย ดร.สุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยมี นายสุวิชชัย นิมมานเทวินทร์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคกลางและภาคตะวันออก กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ตัวแทนการตลาด สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม Prego Event โรงแรมอมารี พัทยา

ТСЕВ  หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดกิจกรรมการจัดประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการพื้นที่ภาคตะวันออกผ่านรูปแบบการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook LIVE) ในหัวข้อปรับกลยุทธ์พิชิตธุรกิจด้วยการจัดงานอย่างยั่งยืนและการลดโลกร้อน และประโยชน์จากการยกระดับสู่มาตรฐานการจัดงานอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคีเครือข่ายและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมไมซ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ตามแผนแม่บทของการพัฒนาชาติและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับประเทศ ทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักดึงดูดผู้จัดงาน นักลงทุนและนักเดินทางธุรกิจจากต่างประเทศมาจัดงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีต่อ สสปน. ให้เป็นที่รู้จัก การจัดประชุมเครือข่ายภาคตะวันออก จึงมีความจำเป็นที่จะสร้างแรงผลักดันการสร้างการรับรู้ถึงกิจกรรมการตลาดของ สสปน. และพร้อมรับกับการจัดประชุม สัมมนาเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการจัดกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกและจุดหมายปลายทางในระดับนานาชาติต่อไป…