วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

สคช. ผนึก อีอีซี พัฒนาทักษะอนาคตให้แรงงานและภาคการศึกษา เน้น Learn to Earn ผ่าน SME Platform รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ

         วันนี้ 8 กรกฎาคม 2567  โรงแรมดุสิต ธานี พัทยา จ. ชลบุรี  ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ การบริหารทุนมนุษย์เพื่อเข้าสู่ EEC Mascal)  เป็นประธานเปิด งาน Learn to Earn in Digital World through E Workforce Ecosystem Platform  พร้อมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่ออยู่รอด” ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับสํานักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โอกาสนี้ นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทุนมนุษย์และการสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อี ซีโมเดล” โดยมี นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, นายกฤษณ์ จิระมงคล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรี,  นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, คณะผู้บริหารหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน

         ดร.ณหทัย กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กับการพัฒนาคน จําเป็นต้องเดินไปพร้อมกัน การพัฒนาคนต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน ดังนั้น การใช้แพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem (EWE) จะเป็น เครื่องมือสําคัญ ในการเรียนรู้ และคลังข้อมูลในการพัฒนาคนในพื้นที่ EEC ที่เชื่อมโยงการใช้งานจากทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถตอบโจทย์ให้กับสถานประกอบการ สถานศึกษา และต่อยอดเป็น ฐานข้อมูลกลางของประเทศต่อไป

         นางสาวจุลลดา ผู้อํานวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวให้เห็นความสําคัญของ EWE แพลตฟอร์ม ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เกิดจากความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านกําลังแรงงานของ ประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ํา ด้วยการพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามโปรแกรมที่จัดสรร ไว้ให้ในบริการต่างๆ ในระบบ ซึ่งนําไปสู่การมีรายได้ มีงานทํา ตอบโจทย์ Learn To Earn ในสังคมปัจจุบัน โดยแพลตฟอร์มมีระบบ E-portfolio ที่สามารถเก็บประวัติ ข้อมูลด้านการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์การ ทํางาน ประวัติการฝึกอบรม การได้รับ Certificate จากแหล่งต่างๆ และหากผ่านการอบรมและการประเมิน สมรรถนะฯ จากสคข. หรือหลักสูตรอื่นใดที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพก็สามารถนําเก็บในระบบสั่งสมแนะการเรียนรู้ Competency Credit Bank ได้ ซึ่งสามารถทําให้เชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพสู่คุณวุฒิทางการศึกษา

         นางสาวจุลลดา กล่าวต่อว่า EWE ยังมีระบบระบบแนะแนวการศึกษาและการเรียนรู้สู่อาชีพ ที่เรียก A sucation and Career Guidance หรือ ECG เพื่อแนะแนวนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน จากโลก การศึกษา ไปสู่โลกของอาชีพได้อย่างตรงเป้าหมาย ให้ทุกคนค้นพบตัวเอง สํารวจโอกาส มองเห็นช่องทางเจอ อาชีพที่เหมาะสมกับตัวตนได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีระบบฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร E-Training เพื่อ พัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต รวบรวมหลักสูตรจากทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการ Up skill see skill ได้ไม่จํากัดเวลาและสถานที่, มีระบบสนับสนุนต้นทุนการเรียนรู้ผ่านคูปองอิเล็กทรอนิกส์ E- (A) หรือ เรียนดี มีจ่ายคืน สําหรับคนทํางานในหลักสูตรที่ EWE ให้การรับรองและเป็นพื้นที่กลางสําหรับ การจัดงาน Job matching ระหว่างคนหางาน และ สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทํางาน ที่สําคัญคือ เป็นฐานข้อมูลกําลังคนขนาดใหญ่ที่รวมไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งตอบสนองต่อการวางแผนพัฒนากําลังคน เพื่อยกระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพื้นที่ EEC จะเป็น ต้นแบบสําคัญในการใช้พัฒนากําลังคนในพื้นที่ด้วยการใช้ประโยชน์จาก EWE Platform

         ภายในงานยังมีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในอีอีซี สภาอุตสาหกรรม และหอการค้าแห่งประเทศ ไทย ในหัวข้อ “เมื่อ Skill Certificate สําคัญต่อโลกของการทํางานการพัฒนาสมรรถนะกําลังคนต้อง เปลี่ยนไป” มีการเสนอมุมมองในการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 28 รวดเร็ว ว่าการพัฒนาคนให้ได้รับการรับรองทักษะและสมรรถนะในอาชีพนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเร่ง พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมองว่าพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC จะสามารถเป็นโมเดลต้นแบบได้ นอกจากนี้ ในงานยังมีการออกบูธประชาสัมพันธ์การดําเนินงานด้าน การพัฒนาทักษะของบุคลากรที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทั้ง ภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท อมรศูนย์รวม อะไหล่อิเล็กโทรนิกส์ จํากัด, สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย, สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง ประเทศไทย (PAT) บริษัท ไอซีดีแอล (ไทยแลนด์) จํากัด, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, วิทยาลัยเทคโนโลยี 3) ตะวันออก (อี.เทค) และสถาบันไทย-เยอรมัน…..