วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

เมืองพัทยา จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรสังคมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมและพฤฒพลัง

  วันนี้ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา  ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรสังคมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมและพฤฒพลัง“

        ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนวัตกรรมสังคม (Social Innovation) เพื่อความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusiveness) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอาจารย์ ดร. จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ

        ทั้งนี้ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่าย จตุภาคีประกอบด้วยภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคการสร้างเสริมสุขภาพของเมืองพัทยา, 2) พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายจตุภาคีของเมืองพัทยาและ 3) สร้างนวัตกรสังคมเพื่อร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์และพัฒนาสุขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชาสังคมของเมืองพัทยา

         กิจกรรมการอบรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education) และการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เรียนและสามารถประยุกต์เพื่อทำงานได้จริง ซึ่งจัดอบรม 5 ครั้ง ๆ 2 วัน ต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2567