ผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโด “45th Gyeonggi Taekwondo Association Competition” ณ เมืองยางเพียว จังหวัดเคียงกิโด ประเทศเกาหลีใต้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา  พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวนิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา  และผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันเทควันโด “45th Gyeonggi Taekwondo Association Competition” ณ เมืองยางเพียว จังหวัดเคียงกิโด ประเทศเกาหลีใต้

โดยมี Mr. Kim kyung duk นายกสมาคมเทควันโดเคียงกิโด เป็นประธานในพิธี  และในโอกาสนี้ นายกเมืองพัทยาได้รับเกียรติกล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดการแข่งขัน รวมถึงการรับชมรูปแบบการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

ทั้งนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยายังได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกีฬาเทควันโด และศึกษาดูงานด้านการจัดการแข่งขัน เพื่อนำองค์ความรู้ มาปรับใช้ ต่อยอด ต่อเนื่อง พัฒนากีฬาเทควันโดในสังกัดเมืองพัทยาต่อไป…..