นายก อบจ.ชลบุรี มอบลานกีฬาอเนกประสงค์หลังคาโดมและอาคารศิลป์ราชพฤกษ์ อย่างเป็นทางการ

วันนี้ (26 พ.ค.66) ทึ่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา  นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดลานกีฬาอเนกประสงค์หลังคาโดมและอาคารศิลป์ราชพฤกษ์ โดยมี นายเรวัต   ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  นายมาโนช  หนองใหญ่  นายวุฒิศักดิ์  เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์  ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา  นายวิเชษฐ   หนองใหญ่  รองประธานสภาเมืองพัทยา  นายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 มัธยมสาธิตพัทยา พร้อมด้วยคณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษาคณะทำงานนายกเมืองพัทยา คณะครูอาจารย์  ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมงาน

โดยบรรยากาศภายในงาน ทางโรงเรียนฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดหนองใหญ่ จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีพิธีการตัดริปบิ้นเปิดลานกีฬาอเนกประสงค์หลังคาโดมและอาคารศิลป์ราชพฤกษ์ อย่างเป็นทางการ

สำหรับลานกีฬาอเนกประสงค์หลังคาโดมและอาคารศิลป์ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรม การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับให้นักเรียนมีลานสถานที่ทำกิจกรรม การเรียนการสอน ได้ตลอดทั้งวัน และให้บริการแก่ชุมชนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ  มีพื้นที่ในการเล่นกีฬา และ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ของทางโรงเรียน ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนาของโรงเรียน

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยม สาธิตพัทยา) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  วงเงินจัดจ้าง จำนวน 12,453,991.16 บาท (สิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์)