คณะผู้บริหารเมืองพัทยา รับสายดำดั้ง 5 กิตติมศักดิ์ จากสถาบันเทควันโด้ คุนกิวอน ประเทศเกาหลี พร้อมต่อยอดนำหลักสูตรมาเปิดให้เด็กนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

วันนี้ 25 พ.ค. 66 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา  นางจิดาภา สุวัตถาภรณ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาเมืองพัทยา   และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เข้ารับสายดำดั้ง 5 กิตติมศักดิ์ จาก Mr.Lee dongshep President of kukkiwon kukkiwon world headquarter ประธานสถาบันเทควันโด้ คุนกิวอน สำนักงานใหญ่ระดับโลก

 

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านกีฬา และเป็นอีกจุดหมายสำคัญเพื่อส่งเสริม Sport tourism ของเมืองพัทยาและสาธารณรัฐเกาหลี โดยจะนำหลักสูตรการเรียนการสอนเทควันโด มาจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 โรง เพื่อทางเลือกให้นักเรียนที่สนใจได้รับการฝึกเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย…..