“สนธยา” อดีต รมว.กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานกองข้าวบ้านหนองปรือ ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ต.หนองปรือ

เวลา 17.00 น. วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา (หลังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ) นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีงานกองข้าวบ้านหนองปรือ ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์บ้านหนองปรือ ประจำปี 2566

โดยมี นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงานพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ  นายแมน อินทร์พิทักษ์ อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายสายัณห์ จันทร์ทอง สมาชิก อบจ.ชลบุรี, นายสมโชค ยินดีสุข นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองหนองปรือ, ผู้นำชุมชน, กลุ่มสตรีตำบลหนองปรือ, พี่น้องชุมชนบ้านหนองปรือ ร่วมงาน

สำหรับวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์บ้านหนองปรือ คือ เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์บ้านหนองปรือให้คงอยู่สืบไป สร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในครอบครัวและชุมชน  และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

การจัดกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์บ้านหนองปรือ งานกองข้าวบ้านหนองปรือเป็นกิจกรรมประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของบ้านหนองปรือเป็นประเพณีโบราณที่ปฏิบัติกันมาช้านาน โดยมีหลายชุมชน ร่วมกันปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันซึ่งยังคงอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างต่อเนื่องและเหนียวแน่นตลอดมา…….