นายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดพิธีอบรมหลักสูตร “ทีมเวิร์กและการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน”

เวลา 09.00 น. วันที่  6 เม.ย. 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดพิธีอบรมหลักสูตร “ทีมเวิร์กและการสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน” พร้อมด้วยนายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยมี นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม พร้อมผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 260 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11


 

เมืองพัทยา โดยสำนักสวัสดิการสังคม ส่วนพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชนประจำปี 2566  เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้เพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สามารถทำงานร่วมกันในการวางแผนการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความต้องการของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาเล็งเห็นความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนรวมถึงบุคลากรที่เข้าอบรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมโดยเน้นแนวคิดของการพัฒนาชุมชนและการพึ่งพาตนเองของชุมชน ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด……