เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และประธานชุมชนทัพพระยา ร่วมบันทึกข้อตกลงร่วมมือการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน

วันที่ 3 เม.ย.65 มีรายงานว่าได้จัดให้มีพิธีบันทึกข้อตกลงร่วมมือการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ระหว่างเมืองพัทยา โดย เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง นายพรชัย สังข์เอียด ปลัดอำเภอบางละมุง สาธารณสุขอำเภอบางละมุง สภ.เมืองพัทยา  พ.ต.อ.ฐนพงศ์ โพธิ์ทิ ผกก.สภ.เมืองพัทยา นายอาทร เนี่ยกุล สาธารณสุขอำเภอบางละมุง และ นายประพันธ์ ฮอลลอค ประธานชุมชนทัพพระยา

ด้วยชุมชนทัพพระยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้รับคัตเลือกเข้าโครงการดำเนินงาน เพื่อแก้ใขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ซาติ เพื่อไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเกท โดยมี ภารกิจหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปราบปรามยาเสพติตในเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้ใช้แรงงาน และบุคคลอื่นๆ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ เป็นชุมซนปลอดยาเสพติดและปลอดอาชญากรรมต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการดำเนินการโครงการดำเนินงานชุมซนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่อให้หยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนทัพพระยา ที่มีปัญหาแพร่ระบาดให้ลดน้อยลงจนถึงหมด และให้ผู้นำ และคณะกรรมการชุมชนทัพพระยา ควบคุมพฤติกรรมผู้เสพ และไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติด ร่วมกันควบคุมดูแล และทำลายขบวนการผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนทัพพระยา ตลอดจรสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็ง ในการหยุดยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนทัพพระยาอย่างยั่งยืน

รวมทั้งให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ทางราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่ต่อเนื่องจากปัญหายาเสพติดภายในชุมชน และร่วมกันกดดัน ลดจำนวนผู้เสพผู้ค้าและกลุ่มเครือข่าย หรือกลุ่มที่เกี่ยวช้องยาเสพติด เป็นต้น…..