นายกเมืองพัทยา ร่วมประชุมสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ในวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่

เวลา  15.00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์  นายกเมืองพัทยา นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร นายกโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วมประชุมฯ และเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา คนใหม่ พร้อมด้วย นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ อดีตนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา  นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายการท่องเที่ยว นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะกรีน พาร์ครีสอร์ท พัทยา

สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมีการรับรองรายงานการประชุมเดือนตุลาคม 2565 ตลอดจนเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
– รายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย
– การจัดหา จัดจ้างแรงงานต่างด้าว
– การประกันภัยและให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ซึ่งไฮไลท์ในวันนี้คือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568 คนใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯต่อไป……