เมืองพัทยา ร่วม ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา D.A.R.E. เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

เช้าวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พล.ต.ต. กัมพล ลีลาประภาภรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อม นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา ครูตำรวจแดร์ และนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1,221 คน เข้าร่วมพิธี

สำหรับโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) เมืองพัทยาร่วมกับ ตำรวจภูธรบางละมุง และสถานีตำรวจภูธร พัทยา จัดขึ้นเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความรู้และทักษะการต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน เป็นการสร้างต้นกล้าพลังแผ่นดินที่สะอาดให้เติบใหญ่กลายเป็นพลังแผ่นดินที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต

 

และเมื่อทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และต่อต้านยาเสพติด อย่างจริงจังจะทำให้ปัญหายาเสพติดและความรุนแรง จะลดลงในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสังคมได้ โดยใช้หลักการ ป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มี กิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก ซึ่งจากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา ทั้ง 13 สัปดาห์ ที่ผ่านมา มีนักเรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์และสมควรได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวน ทั้งสิ้น 1,221 คน…..