วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีสังคมสัตหีบ

วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ปิดการฝึกร่วม ยุทธเสนา 62 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

วันนี้ 23 ส.ค.62 พลเรือโทศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกร่วม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยใช้รหัสการฝึก “ยุทธเสนา 62 ” วิทยาลัยเสนาธิการทหาร ,วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร , สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ ณ นงนุชเทรดดิชั่นฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมมอบโล่ที่ระลึกขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการฝึก โดยมี พลเรือโทวุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ การฝึกร่วม นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา คณะนายทหารที่เข้าร่วมการฝึกจากในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมในพิธีปิด


พลเรือโทวุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวว่า การฝึกร่วม ยุทธเสนา 62 ได้ดำเนินการฝึก ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2562 /ณ พื้นที่การฝึก จังหวัดชลบุรี และระยอง ได้แก่ อาคาร นงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ สวนนงนุช อาคาร AB ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ อาคารฝึกร่วม(ม้าแดง) กองการบินทหารเรือ ได้เสร็จสิ้นแล้วด้วยความเรียบร้อยผลการดำนินการฝึก ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกจากทุกสถาบันได้รับความรู้ประสบการณ์ สามารถทำหนัที่ผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการในการอำนวยการยุทธได้เป็นอย่างดี มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย นอกจากนั้นการฝึกในครั้งนี้ได้มีการนำแผนที่ที่จัดทำขึ้นสำหรับการฝึกโดยเฉพาะมาใช้ในการฝึกซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึก ในการแก้ปัญหาแผนที่การฝึกที่ไม่คุ้นเคย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังนานาชาติในอนาคตซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันและได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากองทัพในอนาคต การฝึกร่วมในครั้งนี้ จะสำเร็จลไม่ได้เลย/หากไม่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ กองเรือยุทธการ (กร.) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) สวนนงนุชพัทยา สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที บ้านอำเภอ จ.ชลบุรี ศูนย์บริการลูกค้าที่โอที่ สัตหีบ จ.ชลบุรี


พลเรือโทศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวว่า การฝึกร่วมยุทธเสนา 62 ครั้งนี้เป็นกาพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึก ได้นำแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ หลักนิยมการปฏิบัติการร่วม และหลักนิยมการยุทธของแต่ละเหล่าทัพ ไปใช้ในการวางแผนการรบ เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ มาบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตามยุทธศาสตร์การผนึกกำลังป้องกันประเทศ การฝึกปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นผู้นำระดับสูงของชาติ ผู้บังคับบัญชาฝ่ายเสนาธิการร่วม และฝ่ายเสนาธิการเหล่าทัพ รวมทั้งฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันหลายองค์กร ให้สามารถทำการอำนวยการยุทธได้เป็นอย่างดี และเป็นหลักนิยมพื้นฐานที่สำคัญต่อการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคตการปฏิบัติภารกิจทางทหารจะสำเร็จสมบูรณ์ลงได้ จะต้องอาศัยปัจจัยประกอบหลายประการ สิ่งสำคัญยิ่งคือ ความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝาย ที่สามารถกระทำได้เสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน ผลสำเร็จที่จะได้รับ จะนำพาให้ประเทศไปสู่ความมั่นคงมีศักยภาพทางทหารในระดับนำของอาเซียน ขอให้ผู้รับการฝึกทุกท่าน พึงระลึกเสมอว่า ถึงแม้ท่านจะสำเร็จหรือผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ มามากน้อยแค่ไหนก็ตาม การศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทุกท่านจะต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา คือ การยึดมั่นในหลักการความถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของผู้บังคับบัญชา รวมถึงการร่วมมือร่วมใจ ประสานกันในการปฏิบัติงาน จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อราชการโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323