วันพุธ, ตุลาคม 4, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

41 ชุมชน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน นายกเมืองพัทยาเปิดประชุมคณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยา (ชุดใหม่)

(1 ก.ย. 66) ที่ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยา ซึ่งมีนายมาโนช หนองใหญ่ นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยรองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการชุมชน (ชุดใหม่) เข้าร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกประธาน รองประธาน และเหรัญญิกชุมชน

ด้วยคณะกรรมการชุมชนเมืองพัทยาได้หมดวาระลงแล้วทั้ง 42 ชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน ส่วนพัฒนาชุมชนและส่งเสริมอาชีพ สำนักสวัสดิการสังคม จึงได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน โดยเปิดรับสมัครคณะกรรมการชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนต้องมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคน ซึ่งปรากฎว่าชุมชนเทพประสิทธิ์ ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าสมัครแต่อย่างใด และมีจำนวน 12 ชุมชน ที่ผู้สนใจสมัครคัดเลือกฯ เกินจำนวน จึงต้องมีการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกกรรมการชุมชน ขึ้น และในวันนี้เพื่อให้กรรมการชุมชนทั้ง 41 ชุมชนคัดเลือกประธาน รองประธาน และเหรัญญิกชุมชน เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ละชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งผลการโหวตประธานชุมชน มีดังนี้

1. ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม นายธีรธรรม คำพา

2. ชุมชนเกาะล้าน นายบุญเชิด บุญยิ่ง

3. ชุมชนกระทิงลาย นายจีรศักดิ์ กิตติศักดิ์บ้านบึง

4. ชุมชนบ้านโรงไม้ขีด นายสุวิจักณ์ ระศร

5. ชุมชนวัดช่องลม นางพิสมัย พรมชาติ

6. ชุมชนชัยพรวิถี นางกุลพันธ์ อรุณแจ้ง

7. ชุมชนลานโพธิ์ นายสันติ คลองน้อย

8. ชุมชนซอยไปรษณีย์ นายจิระวุฒิ อำนวยชัยศิริ

9. ชุมชนโพธิสัมพันธ์ นายอนุวรรตน์ ศรีประพันธ์

10. ชุมชนรุ่งเรือง นายชุมศักดิ์ชภาภัช ศุภกิจณัทวงศ์

11. ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ นางเพ็ญรุ่ง สาดเพ็ง

12. ชุมชนพัทยากลาง นายปรีดี บูรณะสิน

13. ชุมชนร้อยหลัง นายกุหลาบ ขวัญเมือง

14. ชุมชนหนองตะแบก นายเกษม จูแย้ม

15. ชุมชนพัทยาเหนือ นายเจริญ อ่วมจันทร์

16. ชุมชนแหลมราชเวช นายทศพล สิริวัฒนไพโรจน์

17. ชุมชนบ้านหัวทุ่ง นายบุญธรรม โพธิ์สุวรรณ

18. ชุมชนต้นกระบก นายอาลี เอี่ยมอร่าม

19. ชุมชนบ้านกระบก 33 นางปริชาต กำเนิดขอนแก่น

20. ชุมชนซอย 5 ธันวา นายวรวุฒิ ซลามเต๊ะ

21. ชุมชนตลาดเก่านาเกลือ นายเฉลิมชัย เก็บทรัพย์

22. ชุมชนเขาตาโล นายสมเกียรติ เดชไพบูลย์

23. ชุมชนหนองอ้อ นางวาสนา กาญจโนดิลก

24. ชุมชนเจริญสุขพัฒนา นามสมทรง ตาศรี

25. ชุมชนบงกช นางสาวอภิฏ จันทร์คง

26. ชุมชนเขาน้อย นายเฉลย เถื่อนชู

27. ชุมชนวัดธรรมสามัคคี นางเตือนใจ ดีรมรัมย์

28. ชุมชนมาบประดู่ นางสุภาพร สันป่าแก้ว

29. ชุมชนหนองพังแค นางดวงพร ภิรมย์อ้น

30. ชุมชนชัยพฤกษ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณทองขาว

31. ชุมชนหนองใหญ่บ้านบน นางปั่นหยี ทองนาค

32. ชุมชนหนองใหญ่บ้านล่าง นายบรรทม หนองใหญ่

33. ชุมชนซอยกอไผ่ นางสาวกัญฐณา พรชัย

34. ชุมชนทัพพระยา นายประพันธ์ ฮอลลอด

35. ชุมชนวัดชัยมงคล นางสาวนารี สีหมอก

36. ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท นายสุขราช กาลรา

37. ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา นายสิทธาพร เทวศักดิ์รักษา

38. ชุมชนอรุโณทัย นายอำนวย ม่วงทอง

39. ชุมชนชุมสาย นายพัชรพนธ์ เจริญผล

40. ชุมชนเพนียดช้าง นางศรีวิภา ปลื้มสุข

41 ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์ นางสาวขรินทร์ทิพย์ คุ้มทรัพย์

เพื่อให้ประธานชุมชน และกรรมการชุมชนที่ได้คัดเลือกจากประชาชนในชุมชนนั้นๆ ให้เป็นตัวแทนของชุมชน คอยดูแล ประสานการดำเนินงานระหว่างชุมชนกับเมืองพัทยา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของเมืองพัทยา และมีหน้าที่ช่วยเหลือเมืองพัทยาในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ การจัดบริการสาธารณะในชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เมืองพัทยามอบหมาย หรือกระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป……..