วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

สภาเมืองพัทยาอนุมัติรวมงบกว่า 127 ล้านบาทจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ

วันที่ 27 ก.พ.66 ในการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 วาระที่ 6 ได้มีการเสนอญัตติขออนุมัติใช้ง่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1.ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา 258 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565-15 มิถุนายน 2566 จำนวน 34,950,000 บาท เพื่อเพิ่มเติมในสัญญาจ้างเลขที่ 19/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565

จากการประมาณการงบประมาณที่เหลืออยู่จะไม่เพียงพอเบิกค่าจ้างในเดือนพฤษภาคมถึง 15 มิถุนายน 2566 ซึ่งปัจจุบันตามสัญญาจ้างดังกล่าว ได้เบิกจ่ายค่าจ้างในเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมกราคม 2566 ไปแล้วเป็นจำนวน 91,220,375.83 บาท

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 เริ่มกลับสู่สถานการณ์ปกติ ประกอบกับรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณของขยะมูลฝอยชุมชนเพิ่มจำนวนขึ้นมากกว่าจำนวนที่มีการคาดการณ์ไว้

2.ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลา 107 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2566-30 กันยายน 2566 จำนวนเงิน 92,100,000 บาท

เพื่อให้การบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา มีความต่อเนื่องกับสัญญาจ้างเลขที่ 19/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และประกาศกระทรวงมหาดไทย จำเป็นต้องมีการจัดการมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลและลดผลกระทบด้านมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อนและหากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวได้

ทั้งนี้ ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาได้พิจารณายกมืออนุมัติใช้ง่ายเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้ง 2 โครงการ ระงมจำนวนเงินงบประมาณ 127,050,000 บาท

 

ก่อนที่นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น รองประธานสภาเมืองพัทยา ได้ฝากเน้นย้ำให้มีการติดตามเรื่องรายรับในการจัดเก็บขยะมูลฝอยมารายงานให้สภาเมืองพัทยาได้รับทราบในการประชุมครั้งต่อไป