วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 30, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ที่ ต.ตะเคียนเตี้ย

นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ที่ ต.ตะเคียนเตี้ย


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 ก.ค.61 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิด “โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 13” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุงพร้อม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี นายมงคล แสวงหาทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย (ประธานจัดงาน) กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน


มีนักการเมือง, หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล, ผู้นำชุมชน, กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายก อบจ.ชลบุรี พร้อมประธานสภาฯ คณะสมาชิก อบจ.ชลบุรีและที่ปรึกษานายก อบจ.ฯ, นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล, นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่งพร้อมรองนายกและสมาชิกสภาฯ, นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล,นายน้อย อยู่สบาย ประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุง, นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปา ส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)พร้อมนายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาฯ และพี่น้องชาวตำบลตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ร่วมงาน

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาต่างๆ จากผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อเป็นการข่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน รวมถึงได้เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมากยิ่งขึ้น

ในวันนี้ มีพี่น้องประชาชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางละมุง รวม 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลโป่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีราชา ได้แก่ เทศบาลตำบลนครแหลมฉบัง (เฉพาะตำบลบางละมุง) เข้าร่วมโครงการองค์บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน โดยมีผู้ประสบความเดือดร้อนรับเครื่องเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 837 คน ผู้มีปัญหาทางสายตารับแว่นตา จำนวน 107 คนและผู้สูงอายุรับไม้เท้าค้ำยัน จำนวน 88 คน รวมมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 1,032 คน

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวน 30 หน่วยงาน การจัดเตรียมงานและสถานที่รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเป็นสถานที่จัดโครงการฯ และการสนับสนุนเรื่องอาหารกลางวันสำหรับพี่น้องประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 5 แห่งในเขตอำเภอบางละมุง และเทศบาลนครแหลมฉบัง จนทำให้การจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี….