วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ชื่นชม 7 บุคคลเมืองพัทยา ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่นและผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2567

 

(3 ก.ค.67) มีรายงานข้อมูล สำนักงานศาลยุติธรรม โดย นายธานี สิงหนาท เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักส่งเสริมงานตุลาการ ส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ได้ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่นและผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2567

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักส่งเสริมงานตุลาการ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประนีประนอมดีเด่นและผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2567 ซึ่งกำหนดให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศส่งรายชื่อผู้ประนีประนอมที่ประสงค์จะขอพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่น ซึ่งมีผลการไกล่เกลี่ยคดีในรอบปีที่ผ่านมาคิดเป็นคะแนนรวมทั้งสิ้น 300 คะแนน มีผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนคดีที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยทั้งหมด และผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศที่มีผลการไกล่เกลี่ยคดีในรอบปีที่ผ่านมาคิดเป็นคะแนนรวมทั้งสิ้น 500 คะแนน มีผลการไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของจำนวนคดีที่ดำเนินการไกล่เกลี่ยทั้งหมดนั้น

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประนีประนอมตามที่ศาลยุติธรรม จำนวน 32 ศาล ได้ส่งมาเพื่อพิจารณาแล้ว จำนวน 91 ราย ปรากฎว่ามีผู้ประนีประนอมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่นจำนวน 58 ราย และ ผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศจำนวน 31 ราย

โดยในพื้นที่เมืองพัทยา มีผู้ประนีประนอมประจำศาลพัทยาและศาลแขวงพัทยา จำนวน 7 ท่าน ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2567 ประกอบด้วย 1. นายสันต์ ศุภรสหัสรังสี  2. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ 3.นายกิติวงค์ ชัยศุภกิจ  4. นางจิดาภา สุวัตภาภรณ์  5.;นายนพดล คณาธนสารสกุล  6. นายสุขราช  กาลรา และ 7. นายบัลลังค์ กุลละวณิชย์ ซึ่งบุคคลทั้ง 7 ท่าน ถือว่าเป็นบุคคลของท้องถิ่นที่ประกอบคุณงามความดีทำงานให้กับศาลแขวงพัทยาและศาลจังหวัดพัทยาจนเป็นที่ประจักษ์ และมีผลการไกล่เกลี่ยคดีในรอบปีที่ผ่านมามีคะแนนสูงเป็นอันดับต้นๆ จนได้รับการคัดเลือกดังกล่าว จึงขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้…..