วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2566

(28ก.ย.66) ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา  เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมด้วยนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น นายวิเชษฐ หนองใหญ่ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการและคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยมีเรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยาทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา

ก่อนเปิดการประชุม สมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการแก้ไขบุหรี่ไฟฟ้าที่ระบาดในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันทางสำนักการศึกษาได้มีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าตำรวจในพื้นที่เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า ในสถานศึกษาเป็นประทุกปี ตามโครงการครูแดร์ โดยอบรมให้ความรู้ ถึงพิษภัยร้ายแรงของสิ่งเสพติด และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้โทษ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน ด้านสมาชิกสภาเมืองพัทยาห่วงใย จึงได้เน้นย้ำฝากผู้ที่เกี่ยวข้องดูแลกวดขันการจำหน่ายบุหรี่ในสถานศึกษาให้เข้มข้นมากขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดผู้เสพยาสูบรายใหม่ และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบ ในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่

และในเวลาต่อมาฝ่ายบริหารเมืองพัทยาได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องด้วยตามข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของเมืองพัทยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้เมืองพัทยารายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาเมืองพัทยาได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ได้รับอนุมัติเงินสมทบ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ซึ่งอยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างให้ทัน วันที่ 30 กันยายน 2566 จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ก่อหนึ้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำฝนระยะที่ 1 บริเวณชุมชนหน้าบ้าน เกาะล้าน และเงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้าน แห่งที่ 3 (ระยะที่ 1) ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติกันเงินกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป…..