นายกเมืองพัทยา เปิดโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักสงฆ์หนองอ้อ เมืองพัทยา

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ สำนักสงฆ์หนองอ้อ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยมี เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อม นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา  ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ร้อยตำรวจเอกหญิงพรพนา โชคไทย ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขเมืองพัทยา แพทย์หญิงวิภาวดี ลิ้มภักดี แพทย์เวชศาสตร์ฟิ้นฟู (นายแพทย์ชำนาญการ)  และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณาสุข อสม.เมืองพัทยา และหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมออกหน่วยสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ลดปัญหา ความแออัดลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ ได้กำหนดแผนการจัดบริการออกหน่วยเคลื่อนที่ๆ ในชุมชนต่างๆ จำนวน 6 ครั้ง เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขมีความครอบคลุมทุกพื้นที่ของเมืองพัทยา ซึ่งครั้งนี้ เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สถานที่จัดกิจกรรม ณ สำนักสงฆ์หนองอ้อ

โดยมีการจัดบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขด้านต่างๆ ดังนี้ การตรวจรักษาโรคทั่วไป การจ่ายยาเพื่อการรักษาโรค การตรวจคัดกรองโรคทางระบบ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคไตเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม ความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง การเกิดโรคหัวใจโรคมะเร็งปากมดลูก ความผิดปกติของสายตา นอกจากนี้ยังได้ให้บริการด้านกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย ด้วยการสาธิตทำยาดมสมุนไพร การแช่เท้าด้วยสมุนไพร การป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

สำหรับกิจกรรมออกหน่วยสาธารณสขเคลื่อนที่เมืองพัทยา ครั้งต่อไปพบกันที่วันที่ 12 พฤภาคม 2566 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา เมืองพัทยาขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 0562 ต่อ 122 ในวันและเวลาราชการ หรือ Pattaya Contact Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง……