เลือกนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมคนใหม่

วันที่ 11 มีนาคม 2566 ที่โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   นายเอกชัย  สาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม เปิดเผยว่า วันนี้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สรุปผลการดำเนินงานต่าง ๆ ในวาระการประชุมของทางสมาคมฯ ให้ทราบตามข้อบังคับของสมาคม มีคณะกรรมการและสมาชิกตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียนมาร่วมประชุมจำนวนมาก

โดยวาระแรก นายจิร จักพาก นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมที่เข้าร่วมประชุม จากนั้นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ได้มีการรายงานการเงินรายรับรายจ่ายจากเหรัญญิกและให้สมาชิกได้สอบถาม จากนั้นได้พิจารณาเรื่องการพัฒนาโรงเรียนด้านต่างๆหลายด้านให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และได้อำลาตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จากนั้นได้มีการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมคนใหม่ แทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมคนเดิมที่หมดวาระ ผลการเลือกตั้ง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมคนใหม่ ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุมใหญ่โดยมติเอกฉันท์ โดยไม่มีคู่แข่ง และมีผู้ได้รับตำแหน่งเป็นคณะกรรมการทั้งหมด 19 คน และดำรงตำแหน่งถึงปี 2567

นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมคนใหม่กล่าวในที่ประชุมใหญ่ว่า ขอขอบพระคุณท่าน นายจิระ จักพาก ที่ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นนายกสมาคมฯจนครบวาระ ท่านเป็นนายกสมาคมที่คณะกรรมการทุกคนให้ความเคารพรักและนับถือมาก ได้นำพากิจการของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม โดยออกระเบียบปฏิบัติต่างๆให้สมาชิกได้ปฎิบัติและบริหารงานของสมาคมฯให้เป็นไปตามข้อบังคับและวัตถุประสงค์ รวมทั้งรับผิดชอบ ดูแลทรัพย์สินของสมาคมฯเป็นอย่างดี และในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองนักเรียนและสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมทุกคนที่มอบความไว้วางใจส่งบุตรหลานมารับการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้ ขอให้มั่นใจว่าคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูตลอดถึงนายกสมาคมฯและคณะกรรมการฯจะมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วย…….