วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

“วิทยา”นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 3

“วิทยา”นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก ต.ห้วยใหญ่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออกตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด”โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 3″ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเขตอำเภอบางละมุง โดยมี นายยะยา เซ็นสุรีย์ สมาชิก อบจ.ชลบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมนักการเมือง หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน อาทิ ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต ส.ส.ชลบุรี, นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรีพร้อมคณะสมาชิก อบจ.ชลบุรี, นายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่พร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหาร, นายประเนิม ศิริรูป นายกเทศมนตรีตำบลโป่งพร้อมคณะสมาชิกสภา, นางภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโส อำเภอ บางละมุง, นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยาพร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, คณะอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา, นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลฯ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ชาวบ้านอำเภอบางละมุงร่วมงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นและรับฟังปัญหาต่างๆจากผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่รวมทั้งจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรวมถึงได้เข้าใจบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมากยิ่งขึ้นในวันนี้มีพี่น้องประชาชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอบางละมุงรวม 8 แห่งและเทศบาลนครแหลมฉบัง (เฉพาะตำบลบางละมุง) เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชนโดยมีผู้ประสบความเดือดร้อนรับเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,094 คนผู้มีปัญหาทางสายตารับแว่นตาจำนวน 125 คนและผู้สูงอายุรับไม้เท้าค้ำยันจำนวน 296 คนรวมมีผู้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจำนวนทั้งสิ้น 3, 515 คน

การจัดโครงการฯในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนจำนวน 38 หน่วยงานการอนุญาตให้ใช้อาคารกรีฑาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกของเมืองพัทยาเป็นสถานที่จัดโครงการฯการจัดเตรียมงานและสถานที่โดยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่และการสนับสนุนเรื่องอาหารกลางวันสำหรับพี่น้องประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอบางละมุงและเทศบาลนครแหลมฉบังจนทำให้การจัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี…..