วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนพัทยาสังคม

เปิดกิจกรรมเด็กโพธิ์ กล้าโชว์ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

“ไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม” เปิดกิจกรรม”เด็กโพธิ์ กล้าโชว์ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์” โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยคาร ประจำปีการศึกษา 2563

เวลา 13.00 น. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารโดม 50 ปี โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ นายไพโรจน์ ประวัติเลิศอุดม ประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม”เด็กโพธิ์ กล้าโชว์ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์” โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยคาร ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมี นางสาวสายฝน ทับทิมเทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมนายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู นักเรียน ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาฯร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ เป็นคนดีมีคุณธรรรม 2.เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมอารมณ์และสติปัญญาอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามวัยที่เหมาะสม 3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งก่อให้กิดความสามัคคี 4.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคณะครูกับนักเรียน และ 5.เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับนักเรียน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ

กิจกรรมเด็กโพธิ์ กล้มโชว์ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีการแข่งขันทั้งสิ้น 5 รายการ ประกอบด้วย 1.การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภททีมระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย 2.การแข่งขันเกมรูบิค ประเภททีม ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย ประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย 3.การแข่งขันเต้นบาสโล้บประเภททีมระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย 4.การแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมหญิง และประเภททีมชาย 5.การแข่งขันเกม e sports ประเภททีมระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย

ในการแข่งขันทั้ง 5 กิจกรรม ทางโรงเรียนได้จัดหาทุน เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท…..

犀利士
์-9.jpg”>