วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ธนาคารที่ดิน “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

       วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หน่วยงานของรัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายสุทธิรักษ์ อุฒมนตรี ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป้ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการนำร่องกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567

           โดยการดำเนินกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” ของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จะร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชน 12 พื้นที่ และ 5 สหกรณ์ อย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน พัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่  28 กรกฎาคม 2567

           สำหรับวันนี้ (13 มิ.ย.2567) กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า หนึ่งใน 12 พื้นที่ ดำเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ได้รับการสนับสนุนจาก นายชุนแผน ทิมเมฆ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง พร้อมเปิดโครงการฯ และร่วมปลูกตันไม้บริเวณรอบสระน้ำ ร่วมกับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนทุ่งโป่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง กลุ่มอสม.ตำบลกลัดหลวง กลุ่มแม่บ้านท่ามะริด จำนวน 150 คนเข้าร่วม

          นางวิมล ฝั่งทะเล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า เปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก้วกล้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโป้ง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บนเนื้อที่ 93 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิก 29 ครอบครัว รูปแบบแปลงที่วางไว้ คือทำเกษตรอินทรีย์ การจัดการพื้นที่ส่วนกลางได้ออกแบบขุดคูรอบแปลงเพื่อใช้ในการเกษตร ขุดสระขนาดใหญ่ 4 สระ จัดล็อคแบ่งแปลงให้กับพี่น้องสมาชิก แปลงละ 2 ไร่ให้ปลูกบ้านที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ และทำการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น และไม้เศรษฐกิจ เลี้ยงสัตว์ โดยการบริหารจัดการพื้นที่ใช้ระบบน้ำร่วมกันทุกแปลง โดยสมาชิกในกลุ่มสามารถทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับ บจธ. แล้ว