วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วน

เมืองพัทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3

(30พ.ย.66) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดอบรมกิจกรรมหลักสูตร “การประชุมอย่างสร้างสรรค์และการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” ตามโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชนประจำปี 2567 ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยา

โดยมีนายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและคณะทำงานชุมชน ที่เป็นตัวแทนชุมชนในเขตเมืองพัทยา จำนวน 42 ชุมชนโดยแบ่งการอบรมออกเป็น จำนวน 4 ครั้ง ซึ่งวันนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ 3 โดยมีผู้เข้ารับอบรมประกอบด้วยประธานชุมชน คณะกรรมการและคณะทำงานชุมชน ได้แก่ชุมชนแหลมราชเวช , ชุมชนซอย 6 ยศศักดิ์ , ชุมชนหนองอ้อ , ชุมชนชุมสาย , ชุมชนอรุโณทัย , ชุมชนบงกช , ชุมชนมาบประดู่ , ชุมชนเขาตาโล , ชุมชนเขาน้อย , ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ , ชุมชนวัดธรรมสามัคคี และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา

เพื่อร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปฐมบท: แนะนำกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสัมพันธ์ 1 : โดยเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการทำงานและการประชุมอย่างสร้างสรรค์ (กระบวนการกลุ่ม แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกัน) ศิลปะการสื่อสาร : ทักษะการสื่อสารเพื่อประชุมอย่างสร้างสรรค์ (กระบวนการกลุ่ม แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกัน) ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง 1 : โดยฝึกอบรมการเขียนรายงาน (กระบวนการกลุ่ม แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกัน และในช่วงบ่าย เป็นการฝึกอบรมด้านกลุ่มสัมพันธ์  2 : เรียนรู้การเตรียมความพร้อมการทำงานและประชุมอย่างสร้างสรรค์ (กระบวนการกลุ่ม แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกัน) ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง 2 : การเขียนโครงการกิจกรรม (กระบวนการกลุ่ม แบ่งกลุ่มทำงานร่วมกัน)ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง 3 : นำเสนอผลงาน(กระบวนการกลุ่มแบ่งกลุ่มทำงานร่วมกัน และก่อนปิดอบรมได้มีการปัจฉิมบท

โดยรับเกียรติวิทยากรจาก ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล และคณะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านจิตตปัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม สู่การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในเขตเมืองพัทยาปรับปรุงความรู้สึกนึกคิด สร้างแรงจูงใจ ฝึกฝนเพื่อการมีสติ ตระหนักรู้เท่าทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนตนเองและสังคม……