วันอังคาร, พฤศจิกายน 28, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

พัทยา พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย “Smart Senior” นายกเมืองพัทยาเปิดอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข..รุ่น 2

(3 ต.ค. 66) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุเมืองพัทยา “โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาสร้างสุข รุ่นที่ 2” โดยมีนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ นายมาโนช หนองใหญ่ นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ร.ต.อ.หญิงกัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ซึ่งมีนายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะที่ดี มีความพร้อมด้านกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ โดยส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี ปัจจุบัน เมืองพัทยามีประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15.51 ซึ่งตามนิยามองค์การสหประชาชาติที่ว่า หากประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ถือว่าก้าวสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” จึงหมายความว่า ขณะนี้

เมืองพัทยาเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมของประชากร เพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ตามนโยบาย Better Pattaya ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยเป็น “Smart Senior” สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินงาน “โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยาสร้างสุข รุ่นที่ 2” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ มีการพัฒนาทั้งด้านกาย จิต สังคมและปัญญาการอบรมครั้งนี้ มีผู้สมัครทั้งสิ้น 100 คน กำหนดจัดการอบรม สัปดาห์ละ 1 วัน ในทุกวันอังคาร ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึง เมษายน 2557 ซึ่งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้ประเมินสุขภาพเบื้องต้น และ คัดกรองภาวะสุขภาพแบบองค์รวม แก่ผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมในโครงการนี้ พร้อมด้วยจัดกิจกรรม ที่รุ่น 1 ผูกแขนรับขวัญน้อง

และวันนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สัมพันธภาพ พลังกลุ่มและชุมชนแห่งกัลยาณมิตร 1” ซึ่งเป็นการเรียนรู้เทคนิคการดูแลสุขภาพกายอย่างองค์ร่วม การทบทวนสุขภาพร่างกายตนเอง และนันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสัมพันธภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล สังกัด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงาน ซึ่งที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการจิตตปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม มาเป็นวิทยากรครั้งนี้