วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา เปิดงาน “Pattaya Arena High School League” การอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและวินัยในการเล่นวีดิทัศน์ (เกม) และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ส่งเสริมองค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่เยาวชน

เช้าวันนี้ (8 ก.ย.66)  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Pattaya Arena High School League” การอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและวินัยในการเล่นวีดิทัศน์ (เกม) และการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) โดยมี นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ สิทธิโชค ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม, นางสาวทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา, นายพูลศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา), เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา พร้อมคณะผู้จัดงาน และ นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) เข้าร่วมพิธี

นายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า การเล่นเกม โดยเฉพาะเกมส์ออนไลน์ในปัจจุบันได้รับการยอมรับในรูปแบบของกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ E-Sports เป็นที่นิยมเล่นในกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างแพร่หลาย เป็นกีฬาที่เข้าถึงได้ง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปัจจุบัน E-Sports ไม่ใช่แค่เกม แต่เป็นกีฬาที่ทำรายได้เชิงธุรกิจได้มากมาย และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเมืองพัทยาได้ตระเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา รวมถึงเฝ้าระวังถึงผลกระทบที่จะตามมาจากปัญหาการติดเกมของเด็กและเยาวชน จึงได้มอบหมายให้สํานักการศึกษาดำเนินการประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างวินัยในการเล่นวีดิทัศน์ (เกม) เพื่อร่วมกันดำเนินงานในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ได้รับความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับกีฬา E-sports เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ต่อยอดสู่อาชีพในอุตสาหกรรมวีดิทัศน์ (เกม) หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ และจากความร่วมมือดังกล่าว จึงได้มีการจัดงานในวันนี้ ภายใต้ชื่อ “Pattaya Arena High School League” ซึ่งประกอบด้วย การสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักสูตรการเรียน E-sports ในระดับมหาวิทยาลัย” โดยอาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร และหัวข้อ “จากผู้เล่น สู่ผู้สร้าง” โดยอาจารย์ภควัต ลือพัฒนสุข

ซึ่งเมืองพัทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการอบรมและการจัดการแข่งขันกีฬา E-Sports ภายใต้ชื่อ “Pattaya Arena High School League” จะสามารถพัฒนาทักษะองค์ความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมและสร้างความเข้าใจเจตคติที่ดีในการส่งเสริมกีฬาอิเล็กทรอนิก (E-sports) ให้กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ให้ได้รับการฝึกฝน เสริมสร้างประสบการณ์จากการแข่งขัน พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป…

.