วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา เปิด”โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน และพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566″

(22 ส.ค.66) เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด”โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน และพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566″ โดยมี นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มี  นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมในพิธี

       เมืองพัทยา โดยสำนักการศึกษา จัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียน และพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ มีกิจกรรมแข่งขันทั้งหมด 16 กิจกรรม 134 รายการ มีนักเรียนและพนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันรวม 2,420 คน และคณะกรรมการตัดสิน 148 คน จากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งได้ทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 7-22 สิงหาคม 2566 โดยใช้สถานที่แข่งขัน ณ โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

        สำหรับในวันนี้เป็นพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ โดยมีการจัดบูธนิทรรศการทางด้านต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรง รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเมืองพัทยา พร้อมทั้งมีการแสดงที่สวยงาม และสนุกสนาน จากนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา

       ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและนักเรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนและความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน อีก樂威壯 ทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเมืองพัทยาสู่สาธารณะ และวัตถุประสงค์สำคัญคือการหาตัวแทนเมืองพัทยาเข้าแข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป………