วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ! ลูกชายเลขานายกเมืองพัทยา รับประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น 150

มีรายงานว่า กองทัพอากาศ ได้ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 150 ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวนจำนวน 30 คน โดยมี พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน และพลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชและผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เชาว์ปัญญา รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะทำการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ 2 รุ่นๆ ละประมาณ 30-34 คน

สำหรับศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ 150 เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น 38 คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ 36 คน และศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ 2 คน

ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 16 ก นามเรียกขานว่า “CHICKEN” เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงบินคนละ 90 ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม 31 คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 19 นามเรียกขานว่า “MUSTANG” ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน

และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ 20 และ 20ก นามเรียกขานว่า “CHARIOT” ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ 110 ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 30 คน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566

สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับโล่เกียรติยศ ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ ได้แก่ เรืออากาศตรี บารเมษฐ์  บุญโสภา ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ ได้แก่ เรืออากาศตรี ศักดา อัศวพาณิชย์กุล และ ศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป ได้แก่ เรืออากาศตรี ดุลทัศน์  พันธุ์โกศล

มีรายงานด้วยว่า ร.ต.ศตพล กมลนาถ ซึ่งเป็นบุตรชายของนายภูมิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ได้รับมอบใบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง รุ่น 150 ด้วยเช่นกัน โดยมีคำสั่งให้ย้ายประจำการเป็นนักบินประจำกองพร้อมรบ นักบินประจำหมวดบิน 4 ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 401 บน.4 ตำบลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยในวันที่ 3 สิงหาคม 2566 นี้ ซึ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของกองทัพอากาศต่อไป……