วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีสังคมสัตหีบ

กองทัพเรือ 1 ติวเข้มเยาวชนรู้เท่าทันยาเสพติด

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 เปิดการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนและการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา อ.หลังสวน จ.ชุมพร โดยผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา นำนักเรียนเข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ ได้รับทราบถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด และให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมการรวมกลุ่มเล่นกีฬา กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเยาวชนและการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา จำนวน 111 คน

นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645