วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วน

“นายกเบียร์” เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์สำหรับ สม.และแม่บ้านเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566

(24 มิ ย.6) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการกีฬาสีสัมพันธ์สำหรับ อสม. และแม่บ้านเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม

犀利士 ps://www.kaodedonline.com/wp-content/uploads/2023/06/S__22093928-1024×683.jpg” alt=”” class=”wp-image-71106″/>

นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า  การเล่นกีฬาถือเป็นการออกกำลังกายรูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านกาย ใจ สังคม สติปัญญา จึงส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน และจิตอาสา มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการดำเนินงานเครือข่ายสุขภาพ สร้างความรัก ความสามัคคีในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน และการดูแลสุขภาพประชาชน

          เมืองพัทยา โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับ อสม. เมืองพัทยา ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการกีฬาสีสัมพันธ์สำหรับ อสม. และแม่บ้านเมืองพัทยาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้แกนนำจิตอาสาในพื้นที่ได้ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับเพศ วัย และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชน โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เมืองพัทยา รวมทั้งสิ้น 290 คน เข้าร่วมกิจกรรม

          การแข่งขันกีฬา ในวันนี้ แบ่งนักกีฬาออกเป็น 2 สี คือ สีเขียวและสีส้ม มีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ กีฬาสากลประเภททีม ได้แก่ แชร์บอลทีมผสม, และกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก 7 ชนิด ประกอบด้วยกางเกงมหัศจรรย์, เกมเลี้ยงลูก, วิ่งเปรี้ยวซุปเปอร์แมน, วิ่งผลัดปิงปอง, เกมกันลูกโป่ง, กินวิบาก และปิดตาแต่งหน้า เปิดสนามด้วยการแข่งขันกีฬาแชร์บอล ระหว่างคณะผู้บริหารและ อสม.เมืองพัทยา  บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย สนุกสนานและเป็นกันเอง