เมืองพัทยาจัดกิจกรรมอบรมเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ แก่ตัวแทนชุมชนและสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา

เวลา 10.00 น. วัยที่ 23 พ.ค. 66 นายกฤษณะ  บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ แก่ตัวแทนชุมชนและสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมี เรือตรีปราโมทย์  ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และตัวแทนชุมชนและสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วม โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ยังคงมีแนวโน้มการเกิดเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของอุบัติการณ์และความรุนแรง มีการระบาดในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ทั้งโรคติดเชื้อชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบการระบาดในมนุษย์ หรือโรคติดเชื้อที่พบใหม่ในพื้นที่ใหม่ ในอดีตที่ผ่านมาพบการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญทั่วโลก เช่น โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส การแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และในปี ค.ศ. 2019 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อระบบการสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชาชนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก

ทั้งนี้ เมืองพัทยา โดยฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบดังกล่าว และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ จึงได้จัดการดำเนินการอบรมและการซ้อมแผนเบื้องต้นสำหรับบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตกรณ์โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ในกลุ่มเครือข่ายแกนนำในชุมชน และสถานประกอบการโรงแรม จำนวน 90 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเหตุฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป……