วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส (กิจกรรมจัดประชุมและให้ความรู้ผู้ปกครอง) ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมี โดยมี พระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส, นายสมโชค ยินดีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ, ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นางสาวชนิกานต์ หม่อมประเสริฐ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาสและคณะกรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม

 

นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยการเสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านอย่างสมดุล เป็นคนดี เก่ง มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น

ซึ่งการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่คอยดูแลบุตรหลาน กิจกรรมจัดประชุมและให้ความรู้กับผู้ปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และเข้าใจหลักการนโยบายการจัดการศึกษาในเด็กระดับปฐมวัย หลักสูตรการเรียนการสอน โครงการ กิจกรรม ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้การดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้…..

ขอบคุณ ภาพ – ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองหนองปรือ