วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

12 องค์กร ภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) คุ้มครองสิทธิ คนไร้ที่พึ่ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

“ไร้บ้าน ไม่ไร้สิทธิ” ศคพ.ชลบุรี สานพลัง เมืองพัทยา กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่าย MOU รวม 12 หน่วยงาน พัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้บ้าน สิทธิ – งานต้องมี สวัสดิการต้องพร้อมสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบาย พม.

วันนี้ เวลา 09.00 น. วันที่ 18 พ.ค. 66 นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โดยมีองค์กรในพื้นที่ประกอบด้วย สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชลบุรี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี, บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ชลบุรี, คณะรัฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลบางละมุง, สถานีตำรวจภูธรบางละมุง, สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จ. ชลบุรี และสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 12 หน่วยงาน การพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา ซึ่งมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และเมืองพัทยาใน ปี 2566 ข้อมูลผลสำรวจจำนวนประชากรคนไร้บ้านทั่วประเทศ ปี 2562 พบว่ามีจำนวน 2,721 คน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้คนไร้บ้านใน พื้นที่สาธารณะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3,500 – 4,000 คน จากปัญหาเศรษฐกิจ หรือมีบ้านแต่กลับบ้านไม่ได้เพราะคนในครอบครัว

 

ทั้งนี้ความเปราะบางของคนไร้บ้าน 30% ในทุกพื้นที่ พบปัญหาเข้าไม่ถึงสิทธิ สุขภาพ และสวัสดิการพื้นฐาน ซึ่งการแก้ไขปัญหาไม่สามารถทำโดยหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียว การ MOU ในวันนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่แนวทางขับเคลื่อนระดับพื้นที่ สานพลังสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ ให้ทุกคนมีสิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่า พึ่งพาตัวเองภายใต้กลไกการสนับสนุนและฟื้นฟูคนไร้บ้าน ให้มีสิทธิสุขภาพ สวัสดิการ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสังคม และพัฒนาศักยภาพป้องกันการเข้าสู่ภาวะไร้บ้าน

ซึ่งเมืองพัทยาพร้อมผลักดันขับเคลื่อนตามนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ร่วมกับ สสส. ภาคีเครือข่าย สำรวจสถานการณ์คนไร้บ้าน ในจังหวัดชลบุรี เพื่อนำผลมาวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ตามบริบท จังหวัดชลบุรี สร้างความ เชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดตั้งศูนย์ประสานงานคนไร้บ้าน หรือ ประชาบดี HOMELESS ชลบุรี ส่งเสริมสนับสนุนด้านการมีงานทำเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วน ที่สนใจร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-234430 / 038-234230 หรือ facebook.com/Chonburi.PCD