วัดเครือศรัทธาธรรม จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถารับตราตั้งและพัดยศพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการธนาพงศ์ เตชธมโม เจ้าอาวาส

เมื่อเวลา19.00 น.วันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่อุโบสถวัดเครือศรัทธาธรรม (ชากค้อ) ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ฉลองสมณศักดิ์ตราตั้งพัดยศ เจริญชัยมงคลคาถา ที่อุโบสถวัดเครือศรัทธาธรรม

โดยเปิดกรวยถวายสักการะ และนายอโณทัย เจริญสันติสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา  อ่านสารตราตั้ง เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการธนาพงศ์ เตชธมโม เจ้าอาวาสวัดเครือศรัทธาธรรม ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ในราชทินนามที่พระครูศรัทธาสีลคุณ

โดยมีนายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา นายสุริยะ เสื้อชื้น สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  นางจามจุรี ฉิมชา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7  พร้อมด้วยขาวบ้าน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และคณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ ในเขตอำเภอศรีราชา เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก มติในที่ประชุมสงฆ์ในการที่จะดูแลบำรุงรักษาศาสนา และเผยแพร่ศาสนาให้กับประชาชน ให้เป็นไปได้ด้วยดี และถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบมหาเถรสมาคม จึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งในครั้งนี้….