คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 เลือกเมืองพัทยาเปิดเวทีเสียงเยาวชนเลือกอนาคตประเทศไทย และสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก

วันที่ 29 มี.ค.66 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายประชา เตรัตน์ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม เวทีเสียงเยาวชนเลือกอนาคตประเทศไทย และสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวต้อนรับคณะเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนและสถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วม

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลและเทศบาล ประธานสภานักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้นำเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, จันทบุรี, ตราด, สระแก้ว, ปราจีนบุรี, นครนายก และสมุทรปราการ ทั้งประชุมที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาและประชุมออนไลน์

สืบเนื่องจากคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 6 โดยคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคตะวันออก ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ

ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นและสถานศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก 9 จังหวัด 73 อำเภอ 632 ท้องถิ่น และด้วยเยาวชนเป็นทั้งปัจจุบันและอนาคตของชาติ ซึ่งควรส่งเสริมให้มีบทบาทสำคัญ จึงได้ร่วมกันจัดเวทีเสียงเยาวชนเลือกอนาคตประเทศไทย และสมัชชาเด็กและเยาวชนภาคตะวันออกดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการผลักดัน พัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ และมีความหมายและในทางสร้างสรรค์

และเพื่อทบทวน เสนอแนะ และให้ความเห็น ต่อการพัฒนาและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กในระดับพื้นที่ เพื่อยกระดับท้องถิ่นและจังหวัดต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชน ตลอดจนสานพลังภาคีเครือข่ายเยาวชนในการร่วมกันพัฒนาสังคมและสุขภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนต่อไป……