วันอาทิตย์, กรกฎาคม 14, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

นายกเมืองพัทยา “ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สำรวจความชำรุด ถนนทางเท้า ป้ายและสาธารณูปโภค” เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

เวลา 08.30 น. วันที่ 19 ก.ค. 65 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธี”ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สำรวจความชำรุด ถนนทางเท้า ป้ายและสาธารณูปโภค” ในเขตเมืองพัทยา เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน ณ ลานด้านหน้าพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองพัทยา

โดย นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์ชัย รองปลัดเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อม นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายสุทธิศักดิ์ เจริญเรืองทรัพย์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายจิระวัฒน์ ปลุกใจ นายสุรินทร์ ยิ้มใย สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายศักดิ์ไชย เจริญอยู่คงรอด ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายบัญชา กุลละวณิชย์ เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา, นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่างเมืองพัทยา, นายสุริยา แก้วเขียว ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารเมืองพัทยา, นายคริส เชิดสุริยา หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคาร สำนักการช่างเมืองพัทยา, นายสุริยา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานช่างเมืองพัทยา พนักงานจ้าง  และสื่อมวลชนร่วมในพิธี

สำนักช่าง เมืองพัทยา ได้รับนโยบายจากผู้บริหารเมืองพัทยาให้พนักงานและพนักงานจ้างเมืองพัทยาลงพื้นที่สำรวจ ถนน ทางเท้า ป้ายและสาธารณูปโภคในเขตเมืองพัทยา เพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสะดวกปลอดภัยกับประชาชน และภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวที่เมืองพัทยา

จึงจัดตั้งคณะทำงานขึ้น โดยมีสมาชิกทั้งหมด จำนวน 68 ราย โดยใช้เขตพื้นที่รับผิดชอบตามคำสั่งนายตรวจเขต ของสำนักช่าง ส่วนควบคุมอาคาร ทั้งหมด 15 เขต ในแต่เขตจะมีธุรการจัดทำเอกสาร เขตละ 1 คน ส่งงานโดยจัดตั้งกลุ่มใช้แอปพลิเคชัน LINE ในแต่ละเขตที่ได้รับผิดชอบ ในการสำรวจครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 4 สัปดาห์ ให้ลงพื้นที่สำรวจ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมให้ธุรการรวบร่วมเอกสารทำบันทึกรายงานให้กับผู้อำนวยการสำนักช่างทราบ จะได้กระจายงานให้กับส่วนที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป…..