วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยา

อปพร.ชลบุรี พร้อมรับภัยทุกรูปแบบเพื่อประชาชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ในวันนี้ 4 เม.ย.62 นายวิศิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผอ.ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ชุมนุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 /ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี และสมาชิก อปพร.ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กว่า 400 คน ร่วมในพิธี


นายศิวกร บัวป้อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีบทบาทสำคัญในการป้องกันช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชน จากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ และยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการ ทั้งด้านอำนวยควาสะดวกด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัยต่างๆ พร้อมกับการป้องกันภัยในพื้นที่ด้วยการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติให้ทางราชการทราบ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางศูนย์ อพปร.กลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อปพร.แห่งชาติ


นายวิศิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี 2562 ขอเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีที่สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เสียสละเวลา อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ รวมทั้งความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยเหลือสังคม และผู้ประสบสาธารณภัย โดยไม่หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน และได้อ่านสารเนื่องในวัน อพปร. จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำกล่าวคำปฏิญาณตน มอบรางวัลศูนย์ อพปร.ดีเด่น สมาชิก อปพร. ดีเด่น จากนั้นได้ให้โอวาท พร้อมตรวจเยี่ยมทักทาย และชมนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเมืองพัทยา ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการถูกสารเคมี การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยรถกระเช้าจากความสูงประมาณ 60 เมตร หรือเทียบเท่าตึกสูง 20 ชั้น การลงด้วยปล่องช่วยเหลือและกระโดดลงบนเบาะลมจากที่สูง ซึ่งสร้างความประทับใจแก่คณะผู้ร่วมชมการสาธิต ในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323