วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

“ปรเมศวร์” รองนายกเมืองพัทยา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

“ปรเมศวร์” รองนายกเมืองพัทยา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 พร้อมเสนอติดตามและประเมินผล ยกระดับหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมเพิ่มความเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน


วันนี้ (2 พ.ย.61) เวลา 10.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ พัทยาประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมกองทุนต่างๆ โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางปุณณภา ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ร.อ.หญิงลภัสรดา สาธาระกุล หัวหน้าฝ่ายหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วยผู้แทนจาก ชุมชน และอสม.เมืองพัทยา และคณะกรรมการบริหารกองทุน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา


ด้วยสำนักการสาธารณสุข ส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ มีการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมืองพัทยา โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน โดยมีการพัฒนาและประเมินผลในเรื่องของคุณภาพในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ทางคณะกรรมการบริหารจึงได้มีการนำเสนอโครงการต่างๆทั้ง 94 โครงการ เพื่อให้มีการติดตามผลงานและประเมินผลเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆให้มีการยกระดับตามหลักประกันสุขภาพชุมชนในระดับท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมด้วยความเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมกันนี้ภายในที่ประชุมได้มีการเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในท้องถิ่น 2 ท่าน คือ นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย และ นายไพวัลย์ อารมณ์ชื่น อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของแต่ละแผนงานหรือโครงงานหรือกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯให้เป็นไปตามระเบียบข้อบัญญัติหรือตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่เมืองพัทยาต่อไป…..