วันศุกร์, ธันวาคม 1, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคมสัตหีบ

“บิ๊กตู่” ใช้ ม.44 ปลดนายกเมืองพัทยา พร้อมตั้ง “สนธยา คุณปลื้ม” นั่งแทน

“ประยุทธ”ประกาศคำสั่งหัวหน้า คสช. อาศัยอำนาจตามมาตรา 265 ประกอบ ม.44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ให้ “บิ๊กอนันต์” พ้นตำแหน่งนายกเมืองพัทยาก่อนเลือก ตั้งเพียงไม่กี่เดือน พร้อมตั้ง “สนธยา” นั่งแทน ระบุเมืองพัทยาพื้นที่สำคัญศูนย์กลาง EEC ต้องเร่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ การลงทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดวันนี้ (25 ก.ย.) ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา คำสั่งหัวหน้าคณะรัก ษาความสงบห่งชาติ (คสช) ที่ 15/2561 เรื่องการแก้ไขปัญหาระบบบริหารราชการเมืองพัทยา โดยระบุว่าขณะที่รัฐบาลอยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาเพื่อไม่ขัดต่อหรือแย้งหรือมีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีรูปแบบพิเศษที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ จัดให้มีกิจกรรมภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร จัดำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาเมืองให้ทันสมัยระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ในระหว่างการรอเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาตามกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารที่มีศักยภาพสูง พร้อมด้วยประสบการณ์และมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งเป็นการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะส่งผลดีต่อประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. ให้ พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตำแหน่งนายกเมืองพัทยา 2.ให้ยกเลิกคำสั่งในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และให้ใช้ข้อความนี้ “ข้อ 2 ให้นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน 4 คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น “ 3.ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ ข้อ 4.คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

มีรายงานว่าหลังประกาศคำสั่งดังกล่าวมีการประกาศออกมาปรากฏว่าอยู่ในช่วงของการประชุมสภาเมืองพัทยา ซึ่งพบว่าทางฝ่ายบริหารไม่มี พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา และ นายอภิชาต วีรปาล รองนายกเมืองพัทยาเข้าร่วม โดยจะมีเพียง นายวิเชียร พงษ์พานิช และนายสุขวัฒน์ สุขบท ให้คำชี้แจงข้อซักถามในสภาพฯกระทั่งช่วงท้ายของการประชุม นายวิเชียร รองนายกเมืองพัทยา ได้กล่าวแสดงความรู้สึกในการเข้ามาทำงานในส่วนของในส่วนของฝ่ายบริหารเมืองพัทยา ซึ่งได้ฝากให้บุคคลที่จะมาทำงานแทนสานต่องานและดำเนินการให้ลุล่วงโดยเร็ว

ขณะที่อีกกระแสระบุว่าปัจจุบัน นายสนธยา คุณปลื้ม ยังงดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาทำงานแทน พลตำรวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี ในตำแหน่งนายกเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญการเร่งการทำงานเกี่ยวกับแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการลงทุน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ตามโรดแมปของรัฐบาลภายในปี 2562