วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
การเมืองข่าวด่วน

ม.อัญสัมชัญ หารือ กระทรวงวัฒนธรรม จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมไทย

วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมประชุมหารือรายละเอียด Online Marketing Platform “VT Thai”
โดยคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจ ภายใต้ชื่อ“ ABLE” ได้ประสานความร่วมมือกับ Online Marketing Platform: “VT Thai” เข้าหารืิอด้านความร่วมมือ เพื่อให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการทำแผนธุรกิจ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างครบวงจร เป็นจุดศูนย์รวมระหว่างผู้ผลิตสินค้าทางวัฒนธรรมไทย ผู้ออกแบบ แหล่งผลิต แหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ที่ปรึกษาในการสร้างแบรนด์ การหาตลาดให้กับผู้ผลิต รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการทำการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก มีเป้าหมายในการส่งเสริมสินค้าทางวัฒนธรรมของไทยให้แข็งแกร่ง และให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงคุณค่า และคุณภาพของสินค้าไทยรวมทั้งการส่งเสริม และสร้างเครือข่ายให้กับสินค้าวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สร้างอุตสาหกรรมสินค้าทางวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถแข่งขันในตลาดโลก พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคงของประเทศ เพื่อเป็นแรงผลักดัน และส่งเสริมการสร้างมูลค่า และรักษาคุณค่าของสินค้าทางวัฒนธรรมให้แข็งแรง ตามนโยบายวัฒนธรรม 4.0 ของกระทรวงวัฒนธรรม


โดยมี ผศ. ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล คณะบดี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/ Dr.Akechai judkrue / ดร. พรรณลักษณ์ สธนเสาวภาคย์/ Jirarot Pojanavaraphan กรรมการผู้จัดการ VT THAI GROUP CO.,LTD. นางโชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้อำนวยการกองกลาง/ นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฐ์ กระทรวงวัฒนธรรม กทม.