วันศุกร์, พฤษภาคม 24, 2024
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติในการบรรยาย หัวข้อ มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ที่ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ อธิการบดีมหาวิยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้เกียรติในการบรรยาย หัวข้อ มหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสู่การบริหารจัดการภายใต้พันธกิจของอุดมศึกษาให้ตอบโจทย์ การพัฒนาบัณฑิตตามความต้องการของประเทศ และเป็นนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ตามนโยบายของ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมอบจุดเน้นเชิงนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน และโครงการสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้อุดมศึกษาไทยปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนเป้าหมายการรับผู้เรียนใหม่ให้มีทั้ง นักเรียน นักศึกษา คนทำงานและคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และยังคงด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่สมดุลย์ เพื่อสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อสร้างฐานการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งอนาคตสู่การเรียนรู้ตลอด….