วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
ข่าวเด็ดออนไลน์
ข่าวด่วนชลบุรีพัทยาสังคม

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร.9 สร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือประชาราษฎร์ เกษตรกรรม

องคมนตรีสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร.9 สร้างอ่างเก็บน้ำช่วยเหลือประชาราษฎร์ เกษตรกรรม ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

(27 ส.ค.62) เวลา 15.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นายจำเนียร กีทีปกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน และราษฎร ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นโครงการที่พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ตามที่ราษฎรพื้นที่หมู่ 5 บ้านภูไทร ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวนกว่า 50 รายได้ทำหนังสือขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไทร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ไปยังสำนักราชเลานุการฯ เนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ปลูกยาง พารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด อ้อย สับปะรด และมันสำปะหลัง เป็นต้น โดยมีประชากรรวม 1,051 คน จำนวน 273 ครัวเรือน ต่อมาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2561 ให้แก่กรมชลประทานดำเนินการก่อ สร้างขุดสระเก็บน้ำ โดยได้รับความร่วม มือเป็นอย่างดีจากราษฎรที่ได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างในครั้งนี้รวมขนาดพื้นที่ 33 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา ในงบประมาณว่าจ้าง 9,762,639 บาท เพื่อสระน้ำแห่งนี้มีขนาดความกว้าง 151.5 x ยาว 346.5x ลึก 5.5 เมตร ในความจุที่ระดับเก็บกัก 189,550 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารรับน้ำจำนวน 1 แห่ง และอาคารระบายน้ำจำนวน 1 แห่ง ซึ่งโครงการฯทำตามสัญญาจ้างในระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.61-12 มิ.ย.62 หรือ 180 วัน แต่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือด้านอุปโภค บริโภค ให้กับราษฎรประมาณ 50 ครัวเรือน มีน้ำเพื่อทำการเกษตรในฤดูฝนเพิ่ม 500 ไร่ และช่วยเหลือในฤดูแล้งได้อีก 10 ไร่
โอกาสนี้ องคมนตรี ได้นำข้าราชการ และราษฎร ร่วมปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝายเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน พร้อมการปล่อยปลานิลจำนวน 50,000 ตัวและพบปะเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ซึ่งได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรครั้งนี้เป็นอย่างมาก…..